Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A minskade 0,18 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,07 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Oktober blev den första månaden med negativ avkastning för fonden i år. De orosmoln som har hägrat i horisonten blev nu lite väl tunga och spreaden för framförallt fastighetsbolag kom isär något. Det är ingen stor dramatik utan mer att volatilitet i andra tillgångar har gjort att köpare har varit mer försiktiga, något som började redan under september. Säljvolymen har därmed inte varit stor, utan det är mer att de emissioner som varit satts på något högre nivåer än sekundärkurvorna och därmed prisat om hela sektorer", uppger förvaltaren Andreas Hälldahl.

Den snabba ökningen i korta räntor stökade dock till det under höstmånaden. Det skedde såväl globalt som i Sverige.

"Delvis berodde detta på en tro att centralbanker kommer vara mer hökaktiga men framförallt för att positioneringen varit så ensidig mot att de inte kommer att höja, framförallt i derivatmarknaden", uppger förvaltaren.

Under oktober steg den treåriga swapräntan i Sverige med cirka 30 punkter, något som drog med sig räntor för fastförräntade obligationer. Då fonden är investerad i FRN obligationer så påverkade detta inte avkastningen negativt men det bidrog till att sätta lite press på krediter generellt.

Fonden har under höstmånaden haft förhållandevis stora inflöden. Detta inflöde har till största delen placerats i AAA-papper i väntan på att rapportsäsongen skall vara över och att emissionerna kommer igång igen under november.

"Detta har varit gynnsamt givet den isärspreadning som skett under månaden och fonden står redo att agera om tillfälle ges", uppger Andreas Hälldahl.

Yielden i fonden ligger kvar kring nivåerna i september, nu på 0,82 procent. Kreditdurationen sjönk även den vidare något under månaden och är nu 2,88 år. Detta är i det kortaste laget och kommer öka framöver, uppger förvaltaren.

SPP FRN Företagsobligationsfond A, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,18
Index MM, förändring i procent-0,07
Fond i år, förändring i procent1,51

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Grön Obligationsfond minskade 0,42 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden är fortsatt underviktad duration och ligger nu cirka 1,05 år kortare än sitt benchmarkindex som förlängts väldigt kraftigt under våren, skriver förvaltaren Helena Lindahl. I och med att fonden är inriktad mot gröna obligationer är den underviktad bostadsobligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag. Fondens andel som saknar officiell rating är 3,37 procent. Fondens andel av gröna obligationer är 90,01 procent.

"Dödläget brutet. Man sitter och väntar på att något ska hända, vet att det är runt hörnet, och ändå så blir man lite förvånad när det väl händer. Oktober bjöd på lite dramatik då marknaden helt enkelt anammade en ny vy på inflationen, att den kanske inte alls är så 'transitory' som centralbankerna gör gällande och att en höjningscykel borde vara nära förestående", uppger Helena Lindahl.

De globala korträntorna sköt i höjden och långändan flackade och Sverige följde med under höstmånaden.

"Rörelsen förstärktes av att det länge varit en ensidig postionering i marknaden för en 'low for ever ränta'. Det var framförallt swapspreadarna som stod för den stora rörelsen men selektivt så följde kreditspreadarna med isär", uppger Lindahl. Hon pekar på att det i den nordiska kreditmarknaden var fastighetsobligationerna som stod för isärspredningen. En BBB-ratad fastighetsobligation spreadade isär cirka 10 punkter.

"Vi har under de sista två veckorna i månaden tagit av en del av den korta durationspositionen och gjort det på väsentligt högre nivåer runt 3 års punkten som är fondens targetduration. Det känns som att de höga nivåerna som nu är inprisade i höjningar svårligen kommer att kunna levereras av Riksbanken. I det korta perspektivet så förväntar vi oss en moderat isärspreadning av krediter, dels på grund av att vi har en hel del emissioner i pipeline före nyår och dels för att 'tapering snacket' kommer att intensifieras", uppger Lindahl. Hon uppger också att den gröna obligationsmarknaden slagit alla sina rekord under 2021.

Största innehaven var vid periodens utgång svenska statsobligationer.


SPP Grön Obligationsfond, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,42
Index MM, förändring i procent-0,6
Fond i år, förändring i procent-0,18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond Japan minskade 5,24 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Aktiemarknaderna är fortsatt mycket räntekänsliga vilket resulterade i en sektorrotation från tillväxt till värde", uppger förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

Han tar upp att centralbankerna styr.

"Fed har fortsatt möjlighet att anpassa nedtrappningen efter omständigheterna utan att oroa aktiemarknaderna. Styrräntan förväntas förbli oförändrad och fortsatt kvar på nollnivån under en betydande period framöver i USA. Dock har förväntningarna om när räntehöjningarna inleds flyttats fram rejält. För några månader sedan förväntades detta ske först en bra bit in på 2023. Nu prisar räntemarknaderna in en första räntehöjning till mitten av 2022 i USA, alltså nästan ett år tidigare", uppger Wold Nilsen.

Största innehav var Toyota, Sony och Keyence med andelar om 5, 3,8 respektive 3,1 procent. Industri väger tyngst med en andel om 20 procent följt av teknik på 18,6 procent.

Förvaltaren nämner inget om portföljförändringar.

SPP Aktiefond Japan, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-5,24
Index MM, förändring i procent-5,13
Fond i år, förändring i procent6,31

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Generation 50-tal steg 0,55 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,26 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Fondens aktieövervikt om 3 procent jämfört med jämförelseindex bidrog positivt till resultatet, de aktiva räntefonderna bidrog negativt och de indexnära, fossilfria aktiefonderna bidrog positivt", skriver förvaltaren Olav Chen.

Under oktober steg Stockholmsbörsen med 2,1 procent. Globala aktier steg med 3,7 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med 0,9 procent. Svenska statsobligationer och den svenska penningmarknaden utvecklades sidledes och svenska bostadsobligationer tappade 0,60 procent.

"Fonden har omkring 3 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av november. Vi har reducerat aktieexponeringen för att utnyttja marknadsuppgången under oktober."

Fonden har en allokering om 31,4 procent till aktier, 73 procent till lång ränta, korta ränta -5,4 procent och övrigt 1 procent. Största innehaven var svenska statsobligationer. Totalt har fonden 1 236 innehav. Största aktieexponeringen är SPP Emerging Markets SRI A SEK med en andel om 3,2 procent.

SPP Generation 50-tal, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,55
Index MM, förändring i procent0,53
Fond i år, förändring i procent6,26
Index i år, förändring i procent5,54

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond Europa steg 2,63 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Aktiemarknaderna är fortsatt mycket räntekänsliga vilket resulterade i en sektorrotation från tillväxt till värde", uppger förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

Han nämner inget om eventuella förändringar i portföljen. Centralbankerna är fortsatt viktiga för börsens sentiment.

"Fed har fortsatt möjlighet att anpassa nedtrappningen efter omständigheterna utan att oroa aktiemarknaderna. Styrräntan förväntas förbli oförändrad och fortsatt kvar på nollnivån under en betydande period framöver i USA. Dock har förväntningarna om när räntehöjningarna inleds flyttats fram rejält. För några månader sedan förväntades detta ske först en bra bit in på 2023. Nu prisar räntemarknaderna in en första räntehöjning till mitten av 2022 i USA, alltså nästan ett år tidigare", uppger Lars Qvigstad Sørensen.

Största innehav var Nestle, ASML och Roche med andelar om 3,7, 3,1 respektive 2,6 procent. Finans väger tyngs med en andel om 19,5 procent följt av industri vid 16,3 procent.

SPP Aktiefond Europa, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,63
Index MM, förändring i procent2,59
Fond i år, förändring i procent20,83

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond Sverige steg 4,88 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,87 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"En stark start på rapporteringssäsongen i kombination med stimulativa centralbanker bidrog till uppgången och svenska aktier närmar sig därmed rekordnivåer", uppger fondens förvaltare Andreas Poole.

Han nämner inget om eventuella förändringar i portföljen. Likt många andra tar han också upp inflationen.

"Den globala oron för inflation kvarstår och kan tvinga centralbankerna att normalisera penningpolitiken snabbare än förväntat", uppger Poole.

Det största innehavet i fonden var vid månadsskiftet Atlas Copco med en portföljvikt om 5,2 procent, ned från 5,3 procent månaden före. Även Investor och Volvo vägde tungt med 5,1 respektive 4,5 procent av portföljvikten. Ericsson har halkat ned från tredje plats till fjärde plats fem i listan över största innehaven.

SPP Aktiefond Sverige, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent4,88
Index MM, förändring i procent4,53
Fond i år, förändring i procent26,87

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Aktiefond USA steg 4,49 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,99 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,16 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Poole.

"Aktiemarknaderna är fortsatt mycket räntekänsliga vilket resulterade i en sektorrotation från tillväxt till värde", uppger Poole.

Han nämner inget om eventuella portföljförändringar. Förvaltaren betonar också centralbankernas vikt.

"Fed har fortsatt möjlighet att anpassa nedtrappningen efter omständigheterna utan att oroa aktiemarknaderna. Styrräntan förväntas förbli oförändrad och fortsatt kvar på nollnivån under en betydande period framöver i USA. Dock har förväntningarna om när räntehöjningarna inleds flyttats fram rejält. För några månader sedan förväntades detta ske först en bra bit in på 2023. Nu prisar räntemarknaderna in en första räntehöjning till mitten av 2022 i USA, alltså nästan ett år tidigare."

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 6,0, 5,8 respektive 3,7 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot teknik med en exponering om 27,3 procent. Finans kommer på andra plats med en andel om 14,6 procent och på tredje plats sjukvård med 13,4 procent.


SPP Aktiefond USA, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent4,49
Index MM, förändring i procent4,99
Fond i år, förändring i procent28,16

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Generation 80-tal steg 2,52 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,02 procent och är därmed bättre än jämförelseindex som har ökat 20,92 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Fonden har omkring 3 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av november. Vi har reducerat aktieexponeringen för att utnyttja marknadsuppgången under oktober", skriver förvaltaren Olav Chen.

Fondens aktieövervikt om 3 procent jämfört med jämförelseindex bidrog positivt till resultatet, de aktiva räntefonderna bidrog negativt och de indexnära, fossilfria aktiefonderna bidrog positivt.

Förvaltaren nämner inget om förändringar i portföljen.

Tillgångsfördelningen var 92,6 procent aktier, 4,9 procent lång ränta och kort ränta 2,5 procent.

Största innehaven i portföljen är SPP Emerging Markets, Atlas Copco och Apple med vikter om 6,14, 2,49 respektive 2,4 procent.

SPP Generation 80-tal, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,52
Index MM, förändring i procent2,59
Fond i år, förändring i procent21,02
Index i år, förändring i procent20,92

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Generation 70-tal steg 2,46 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,56 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,01 procent och är därmed bättre än index som har ökat 20,66 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens aktieövervikt om 3 procent jämfört med jämförelseindex bidrog positivt till resultatet, de aktiva räntefonderna bidrog negativt och de indexnära, fossilfria aktiefonderna bidrog positivt.

"Fonden har omkring 3 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av november. Vi har reducerat aktieexponeringen för att utnyttja marknadsuppgången under oktober", skriver Olav Chen i rapporten.

Tillgångsfördelningen var 91,7 procent aktier, 5,4 procent lång ränta och kort ränta 2,9 procent.

SPP Emerging Markets, Apple och Atlas Copco var största innehaven med andelar om 6,1, 2,5 respektive 2,5 procent.

Branschfördelningen är koncentrerad mot Finans, Industri och Teknik i topp.

SPP Generation 70-tal, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,46
Index MM, förändring i procent2,56
Fond i år, förändring i procent21,01
Index i år, förändring i procent20,66

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SPP Generation 60-tal steg 2,03 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,09 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,54 procent och är därmed bättre än index som har ökat 16,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens aktieövervikt om 3 procent jämfört med jämförelseindex bidrog positivt till resultatet, de aktiva räntefonderna bidrog negativt och de indexnära, fossilfria aktiefonderna bidrog positivt.

"Fonden har omkring 3 procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av november. Vi har reducerat aktieexponeringen för att utnyttja marknadsuppgången under oktober", skriver förvaltaren Olav Chen.

Chen nämner inget om eventuella förändringar i portföljen.

Tillgångsfördelningen var 77,9 procent aktier, 21,2 procent lång ränta, kort ränta 0,7 och övrigt 0,2 procent. Största innehav var SPP Emerging Markets SRI A SEK, svenska statsobligationer och Atlas Copco med andelar om 5,1, 2,7 respektive 2,1 procent.

SPP Generation 60-tal, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,03
Index MM, förändring i procent2,09
Fond i år, förändring i procent17,54
Index i år, förändring i procent16,99

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Odin Sverige steg 4,4 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,87 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 37,97 procent och är därmed bättre än index som har ökat 28,19 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Den främsta förändringen som har gjorts under månaden är att fonden köpt en position i Cint. Aktierna köptes i samband med den nyemission som Cint gjorde i och med förvärvet av ärkerivalen Lucid. Cint tillhandahåller en digital marknadsplats där köpare av
konsumentundersökningar (t.ex. stora globala varumärkesbolag) på ett automatiserat
sätt kan upphandla konsumentundersökningar från ett stort antal så kallade panelbolag som
har direktkontakt med flera hundra miljoner konsumenter globalt.

"Aktien är dock dyr, och förvärvet är inte riskfritt, varför vi enbart investerade en liten andel av fondens medel (strax under en procent) i emissionen", uppger förvaltarduon.

Under oktober har en stor del fondens innehav släppt sina rapporter för det senaste kvartalet.

"Överlag har rapporterna kommit in i linje med de högt ställda förväntningarna, vilket är något sämre än de två första rapportsäsongerna som var exceptionellt goda", uppger förvaltarna.

Bästa innehav var under höstmånaden Cary Group, Sagax och Addtech medan Fenix Outdoor, Munters och Embracer var de svagaste innehaven. Största innehav är Embracer, Addlife och Fenix Outdoor med andelar om 6,3, 6,12 respektive 4,34 procent.

Odin Sverige, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent4,4
Index MM, förändring i procent4,87
Fond i år, förändring i procent37,97
Index i år, förändring i procent28,19

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SEB Världenfond steg 2,1 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 15,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anna Sigurd.

"Rapportperioden inleddes starkt. Fokus ligger på eventuella störningar i produktion, kostnadsutsikter samt prishöjningar. I en värld av tilltagande produktionsproblem, stigande energipriser och växande inflationsoro med minskade monetära stimulanser är motståndskraften i aktiemarknaderna god", skriver hon.

Faktorallokeringen bidrog positivt till den relativa utvecklingen på toppnivå, där exponeringen mot kvalitet och sentiment bidrog starkast. Exponeringen mot värdebolag däremot tyngde utvecklingen då attraktivt värderade bolag utvecklades svagare relativt marknaden. Allokeringen mot något mindre bolag påverkade också negativt.

Fonden tyngdes av sin undervikt i energisektorn då denna utvecklats starkt relativt andra, däremot bidrog en övervikt inom IT-sektorn positivt. Sammantaget hade sektorallokeringen på toppnivå liten påverkan.

Allokeringseffekten på bolagsnivå påverkade den relativa utvecklingen negativt. Övervikter i bolag som Texas Instrument och Gilead Sciences, samt en undervikt i Tesla var några av de positioner som tyngde utvecklingen mest. Övervikter i Microsoft Corp och CNP Assurances var några av de som stack ut på den positiva sidan. Räntedelen gick starkare än index, positionerad för stigande räntor och flackare kurva.

Anna Sigurd nämner inget om portföljförändringar. Fonden har en övervikt i aktier.

Största innehav var Stadshypotek, SEB och Nordea Hypotek med andelar om 7,5, 4,6 respektive 3,8 procent.

SEB Världenfond, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,1
Index MM, förändring i procent2,3
Fond i år, förändring i procent16,6
Index i år, förändring i procent15,5

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden SEB Global Aktiefond A steg 3,1 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 24,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 24,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Johansson.

"Rapportperioden inleddes starkt. Fokus ligger på eventuella störningar i produktion, kostnadsutsikter samt prishöjningar. I en värld av tilltagande produktionsproblem, stigande energipriser och växande inflationsoro med minskade monetära stimulanser är motståndskraften i aktiemarknaderna god", skriver han.

Faktorallokeringen bidrog positivt till den relativa utvecklingen på toppnivå, där exponeringen mot kvalitet och sentiment bidrog starkast. Exponeringen mot värdebolag däremot tyngde utvecklingen, då attraktivt värderade bolag utvecklades svagare relativt breda marknaden.

Allokeringen mot mindre bolag påverkade också negativt. Fonden med sin fossilfria inriktning tyngdes av sin undervikt i energisektorn då denna utvecklats starkt relativt andra. Däremot bidrog en övervikt inom IT starkt och sektorallokeringen på toppnivå hade liten påverkan.

Allokeringseffekten på bolagsnivå var negativ, där övervikter i bolag som Fortescue Metals, West Fraser Timber och Gilead Sciences samt en undervikt i Tesla var några av de positioner som tyngde den relativa utvecklingen mest. Övervikter i bolag som Microsoft Corp, CNP Assurances och Intuit var några av de som stack ut på den positiva sidan.

Johansson skriver inget om eventuella portföljförändringar.

Största innehav var Microsoft, Apple och Alphabet med andelar om 5, 4,3 respektive 2,8 procent.

SEB Global Aktiefond A, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,1
Index MM, förändring i procent3,7
Fond i år, förändring i procent24,8
Index i år, förändring i procent24,9

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Swedbank Robur Technology steg 3,37 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,08 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett.

"Fonden hade en god oktobermånad med en uppgång betydligt bättre än marknaden. Marknaden har i och med årets sista rapportsäsong åter fokuserat på bolag och dess verksamhet. Detta har inneburit att aktierna i fondens välskötta bolag har varit positivt för fonden", skriver förvaltaren i en månadskommentar.

Många av de största innehav har bidragit till avkastningen, däribland Nvidia, ServiceNOW och Adobe. Även halvledartestbolaget Teradyne hade en kanonmånad efter en stark rapport. På den negativa sidan återfinnas Global Payments då betalsystembolagens framtid är ifrågasatt av aktiemarknaden.

"Två trender under månaden var ett återuppvaknat intresse för aktier inom hållbar energi och en fortsatt stark utveckling för det så kallade molnet. Det vill säga att den globala digitaliseringen fortsätter i en rasande takt", uppger Barret.

Förvaltaren nämner inget om eventuella förändringar av portföljen. Största innehaven var Nvidia, ServiceNow och Adobe med andelar om 7,34, 5,5 respektive 5,27 procent. Största övervikten var Global Payments, Vmware och ServiceNow medan Apple, Visa och Salesforce.com var största undervikter.

Swedbank Robur Technology, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,37
Fond i år, förändring i procent28,08

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden C WorldWide Asia 1A steg 0,1 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Allan Christensen och Mogens Akselsen.

De innehav som bidrog med bäst till utveckling för fonden var Alibaba, ICICI Bank och Tencent. De innehav som tyngde fonden mest var Samsung Electronics, Sany Heavy Industries
och Prestige Estates.

C WorldWide Asia 1A tog nya positioner i KEC International, som enligt förvaltarna är "ett välskött indiskt infrastrukturbolag med marknadsledande position inom tillväxtområden som kraftöverföring och järnvägselektrifiering och som gynnas av att investeringarna tar fart igen i Indien". Man adderade även Airtac till fonden, ett bolag förvaltarna menar är "välpositionerat inom automatisering i Kina". Ytterligare en position som togs var i OZ Minerals, "ett grönt orienterat gruvbolag inom koppar som har stark medvind av elektrifieringstrenden och ökad efterfrågan på råvaran i fråga", förklarar förvaltarna.

För att finansiera de nya tillskotten avyttrade de några av sina mindre innehav, närmare bestämt Yuzhou, Sri Trang, Petronet LNG och Weimob.

De tre största geografiska områden fonden i slutet av oktober var exponerad mot var Kina och Hongkong, Indien samt Taiwan.


C WorldWide Asia 1A, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,1
Index MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent6,4
Index i år, förändring i procent2,3

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 6,6 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 28 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Söderberg, Peter Holt, Viktor Fessé och Ulf Arvidsson.

Under höstmånaden deltog fonden i börsnoteringen av optikerkedjan Synsam, ett bolag som man bedömer har goda möjligheter att växa. C WorldWide Sweden Small Cap 1A avyttrade återstoden av innehavet i Oncopeptides efter att aktien utvecklats mycket svagt och
utsikterna för bolaget enligt förvaltarna gradvis försämrats.

Positiva bidrag kom från Cint, som förvärvade amerikanska Lucid och genomförde en nyemission som fonden deltog i, Addtech, som rapporterade bättre resultat än väntat, och Vitrolife som levererade en kvartalsrapport i linje med höga förväntningar och positiva utsikter enligt förvaltarna. NCAB och Thule gick också bra.

I den negativa vågskålen återfanns Mycronic, Bilia och Munters. Negativt bidrag kom också från Invisio, som släppte en svag rapport vilket förvaltarna menar speglar variationen i bolagets leveranser över tid, samt Munters, överträffade återigen förväntningarna på orderingången men med en ebita-marginal som var svagare än väntat i spåren av störningar i försörjningskedjan och högre råvarupriser.

Vid periodens utgång var största innehaven Vitrolife, Cint och Addtech med andelar om 5,7, 5,0 respektive 5 procent av portföljen.

C WorldWide Sweden Small Cap 1A, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent6,6
Index MM, förändring i procent6,3
Fond i år, förändring i procent19,3
Index i år, förändring i procent28

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Carnegie Listed Private Equity A steg 6,3 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 40,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Det är hög aktivitet bland innehaven med nya investeringar och framförallt många avyttringar
på höga nivåer. Därtill kommer återköp av aktier och för fondbolagen stora flöden in i nya fonder och ökande andel av intäkterna till aktieägarna. Private quity-modellen har i dag särskilt goda
förutsättningar att visa sin styrka då förra årets investeringar till attraktiva prisnivåer nu levererar
god värdeutveckling samtidigt som dagens marknadsförhållanden innebär goda möjligheter för
resursstarka aktiva ägare att vinna marknadsandelar för portföljbolagen och göra intressanta
tilläggsförvärv", skriver förvaltaren Tom Berggren i en månadsrapport.

Bäst utveckling under höstmånaden hade de stora amerikanska bolagen såsom KKR, Apollo, Blackstone och Carlyle samt Syncona och IAC/InterActive.

Fonden har ökat sin andel av innehav som är inriktade på teknik och digitala produkter även om de mer traditionella branscherna fortsatt dominerar. Berggren nämner också att de flesta av innehaven successivt utökat sina investeringar inom just teknik.

"Berkshire Hathaway är ett intressant exempel med en aktieportfölj som i dag till hälften består av
teknikbolag som Apple, Verizon och det kinesiska batteribolaget BYD."

Carnegie Listed Private Equity A har 40,3 procent av kapitalet investerat i USA. På andra plats kommer Storbritannien med en andel om 20,3 procent.

De tre största innehaven var Blackstone, KKR och Apollo med andelar om 9,5, 8,9 respektive 6,9 procent.

Carnegie Listed Private Equity A, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent6,3
Fond i år, förändring i procent40,43

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Carnegie Sverigefond steg 1,99 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,71 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Simon Blecher.

"Vi sammanfattar tredje kvartalsrapporterna och marknadens reaktioner ungefär så här: försäljningsutvecklingen tenderade att komma in något under marknadens förväntningar,
rörelseresultaten i linje med förväntan och orderingången högre än analytikerna estimerat.
Marknadens fokus tenderade att ligga på kostnadsinflation, komponentbrist och företagens
förmåga att hantera detta. Bankerna, vilka står utanför marknadens oro för leveranskedjor,
transportkostnader och kostandsinflation rapporterade stabila rapporter och belönades med
stigande kurser", skriver Blecher.

Blecher lyfter upp att såväl Getinge som Duni presenterade starka rapporter. Aktier som pressats har inte sålt ut av förvaltaren.

"Flera bolag rapporterade klart godkända rapporter men möttes av njugga marknadsreaktioner, exempel på detta var ABB, Securitas och Skanska. Vår långsiktiga syn på de innehaven är dock fortsatt positiva."

Största innehav var vid periodens utgång Volvo, Investor och Holmen med andelar om 7,4, 7,3 respektive 7,0 procent.

Carnegie Sverigefond, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent1,99
Fond i år, förändring i procent18,71

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Lannebo Sverige Plus steg 1,1 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 30,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Robin Nestor och Martin Wallin.

"Vår generella bild av kvartalsrapporterna som publicerats är att kostnadsökningar återfinns i hela värdekedjan. För närvarande blir det något självuppfyllande då logistikproblem medför att bolag såväl som konsumenter köper både tidigare och mer varor än vad behovet är. Orderingången har därför varit bättre än förväntat i flera verkstadsbolag", skriver duon.

Lannebo Sverige-förvaltarna frågar sig nu bland annat hur inflaterade är orderböckerna. Två andra viktiga frågor är huruvida leverans i framtiden medför risker för felprissättning när kostnader ökar samt när och hur prishöjningar kan implementeras.

Autoliv och Sandvik utvecklades bättre än marknaden med uppgångar om 10 respektive 8 procent. Autoliv kommenterar förvaltarna flöjande.

"Vi förväntar oss en pressad marginal under början av 2022 men ser en försäljningstillväxt som tilltar och kan vara bestående kommande år."

Nordea, Ericsson och H&M var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,9, 6,9 respektive 6,6 procent.Lannebo Sverige Plus, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent1,1
Index MM, förändring i procent5,0
Fond i år, förändring i procent23,2
Index i år, förändring i procent30,2

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Lannebo Småbolag steg 5,8 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20 procent och är därmed sämre än index som har ökat 28,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Per Trygg, Johan Ståhl och Hjalmar Ek.

"Efter en negativ börsmånad i september blev oktober en betydligt muntrare historia. Huvudfokus var givetvis bolagens rapporter för det tredje kvartalet. Övergripande är det tydligt att många bolag får balansera mellan stark efterfrågan och utmanade leveranskedjor, med stora kostnadsökningar som följd. Sammantaget anser vi att de flesta av fondens innehav hanterade utmaningarna på ett bra sätt. Flera av bolagen har också fortsatt stärka sina marknadspositioner genom att förvärva mindre konkurrenter", uppger förvaltartrion.

Concentirc var i särklass bästa innehav och steg med 52 procent under höstmånaden. E-handelsaktörer som Desenio och BHG var förlorare. De två innehaven är förhållandevis små i portföljen.

Storskogen, Lifco och Balder var nya köp under månaden medan fonden sålde av i Borregaard, Castellum och Holmen.

Fonden deltog i noteringen av Storskogen.

"Bolagsledningen är stora ägare i Storskogen, bolaget har en god historik och vi bedömer att det kan fortsätta återinvestera de kassaflöden som genereras till attraktiv avkastning", skriver förvaltarna.

Lifco är ett annat nytt innehav.

"Lifco är en bolagsgrupp bestående av tre huvudsakliga affärsområden; Dental, Demolition & Tools samt Systems Solutions. Även om verksamheterna är disparata är den röda tråden i Lifcos struktur en tydligt decentraliserad styrmodell med ett högt fokus på avkastning på kapitalet och lönsam tillväxt. En betydande del av vinsten återinvesteras i värdeskapande förvärv", motiverar förvaltarna.

Fonden har även återigen investerat i Balder, efter en kortare sättning i fastighetssektorn. Balder nådde då attraktiva värderingsnivåer i förhållande till tillväxtpotentialen, menar förvaltarna.

Borregaard har sålts efter en stark utveckling och värderingen är nu rimlig.

Största innehav var Addtech, Nolato och Trelleborg med andelar om 6,1, 5,6 respektive 4,8 procent.

Lannebo Småbolag, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent5,8
Index MM, förändring i procent6,4
Fond i år, förändring i procent20
Index i år, förändring i procent28,7

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Lannebo Mixfond steg 3,2 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 14,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

"Börserna utvecklades starkt i oktober och återtog därmed stora delar av nedgången i september. På de nordiska marknaderna var Danmark starkast följt av Sverige, medan uppgångarna var mer blygsamma i Norge och i Finland. De mindre bolagen utvecklades
starkare än de större bolagen", uppger förvaltarduon.

Lannebo Mixfond har ökat aktieandelen till 55 procent, från 50 procent månaden före.

"Efter den svaga börsutvecklingen i september tycker vi att en del bolag kommit ner till attraktiva
nivåer och ser uppsida i aktiekurserna", skriver förvaltarduon.

Lannebo Mixfond var med som ankarinvesterare i börsintroduktionen av Storskogen.

"Bolaget startades 2012 och har sedan dess satsat på att förvärva och driva bolagen och har därigenom verksamhet i ett 20- tal länder. Bolagens verksamheter skiljer sig stort vilket diversifierar risken", motiverar förvaltarna.

Lannebo Mixfond har även ökat innehaven in Atlas Copco och i Inwido. De största försäljningarna gjordes i Securitas och i Fjordkraft.

Största innehav var Astra Zeneca, Thule och Bravida med andelar om 4,2, 3,6 respektive 3,4 procent.

Lannebo Mixfond, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,2
Index MM, förändring i procent2,4
Fond i år, förändring i procent16,6
Index i år, förändring i procent14,4

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden Pareto Global B steg 3,0 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 25,0 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis.

Enligt förvaltarna har 19 av portföljens 30 bolag släppt sina kvartalsrapporter där man ser fortsatt goda resultat i tillväxten.

Viktigaste bidragsgivare för månaden var Microsoft och Oracle samt hälsoförsäkringsbolagen Centene och Anthem. Visa och Fidelity National Information Services var de bolag som påverkade fonden mest negativt.

Centene och Anthem hade båda en tvåsiffrig intäktstillväxt som huvudsakligen drevs av hälsoförsäkringsprogrammen Medicaid och Medicare, där det offentliga betalar försäkringspremien.

Trots en intäktstillväxt på 29 procent jämfört med samma kvartal året innan har Visa haft en svag utveckling. Enligt förvaltarna kan detta förklaras genom att bolaget inte presenterat någon guidning då det är svårt att veta när utlandsresor återvänder till en normal nivå. Användningen av kort för utlandsresor står för 20 procent av intäkterna för företaget och har goda marginaler.

"Vi förväntar oss att Visa kommer att öka resultatet per aktie nästa år med över 20 procent jämfört med både i år och med 2019. Vi använde oss av möjligheten till att öka vår position i bolaget till drygt fyra procent av portföljen", skriver förvaltarna.

Vidare vill förvaltarna lyfta innehavet EssilorLuxottica som exempel hur ESG är en viktig del av fondens investeringsprocess. Bolaget har utvecklat en lins för barn som reducerar närsynthet med upp till 67 procent. I Kina börjar i genomsnitt 2 000 barn varje dag att använda linsen vilket lett till att omsättningen under kvartalet har dubblerats jämfört med föregående kvartal.


Pareto Global B, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,0
Index MM, förändring i procent3,7
Fond i år, förändring i procent28,3
Index i år, förändring i procent25,0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden PriorNilsson Realinvest steg 6,4 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,68 procent och är därmed sämre än index som har ökat 30,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Realinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i SCA, Bonava, Stenhus Fastigheter och Randviken Fastigheter. Fonden har minskat i Hufvudstaden.

Största innehav är Corem, 9,8 procent, Telia, 9 procent, och SCA 6,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent6,4
Index MM, förändring i procent5,14
Fond i år, förändring i procent23,68
Index i år, förändring i procent30,18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 4,27 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,93 procent och är därmed sämre än index som har ökat 30,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under höstmånaden ökade fonden sin exponering mot fastighetsbolag och minskade sin exponering mot byggsektorn.

På bolagsnivå har PriorNilsson Sverige Aktiv ökat i Atlas Copco, Thule Group, Fabege, Sandvik och Trelleborg. Fonden har minskat i SKF och Nolato samt sålt innehaven i JM, Industrivärden och BHG Group.


PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent4,27
Index MM, förändring i procent5,14
Fond i år, förändring i procent20,93
Index i år, förändring i procent30,18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Wells Fargo Asset Management byter nu namn till Allspring Global Investments efter att verksamheten förvärvats.

Formellt är det TCR LLC och Reverence Capital Partners som köpt enheten och man har planer på att expandera verksamheten globalt, utöka teknikplattformen samt nätverket.

Wells Fargo Asset Management har fonder på den svenska marknaden. Det nya bolaget har totalt 587 miljarder dollar under förvaltning fördelat över 18 kontor.

Wells Fargo äger fortsatt 9,9 procent av bolaget.
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Visa mer ˅
Källa: Nyhetsbyrån Finwire om inget annat anges. Folksam ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Folksam